MEVZUAT

Yönetmelikler

Ambalaj Atıklarının Kontrolü

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik

İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelik

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelik

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik.

Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

Sığınaklarla ilgili ek yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hkkında yönetmelik

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeri Uygulama Yönetmeliği