KURUMSAL

Tüzük

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin adı

Madde 1- (1) “ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DERNEĞİ ” adıyla bir dernek kurulmuştur. Derneğin kısa adı; “OSBDER”dir.

 

Merkezi

            Madde 2- (2) Derneğin Merkezi ANKARA’dadır. Şubesi yoktur.

 

Amacı

Madde 3-

 

1.Türkiye’nin ileri teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ürünler üretebilen bir endüstri ve bilgi toplumu olmasına katkıda bulunmak,

2.Sanayicinin/KOBİ’lerin rekabet yeteneğinin geliştirilmesi, uluslararası piyasalarda belirgin ve kalıcı yer edinmesi yönünde çalışmalar yapmak,

3.Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak

4.OSB’lerin kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşması için çalışmak,

5.Sanayinin; çevreye duyarlı ve planlı gelişmesine katkı sağlamak için, girişimcileri OSB’lerde yatırım yapmaya yönlendirmek,

6.OSB’lerin yatırım, üretim ve ihracat merkezi olması için çalışmalar yapmak,

7.OSB’lerin sanayiciler tarafından yönetilmesi yönünde çalışmalarda bulunmak, küçük tasarrufların yatırıma ve üretime yönlendirilmesi amacıyla kurulan sanayici dernek ve kooperatiflerinin OSB iştirakçisi olabilmesi için çalışmak,

8.OSB’ler ve OSB’lerde faaliyette bulunan işletmeler arasında dayanışma ve iş birliği sağlamak, ortak iş yapma kültürünün ve ahlakının gelişmesine katkıda bulunmak,

9.OSB sanayicisinin finansman, yatırım, üretim ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesine yardımcı olmak,

10.Sanayi işletmelerinde kurumsal yönetim, markalaşma, kalite anlayışının etkinlik kazanması ve yaygınlaşması, mevzuatına uygun ürün üretilmesi ve benzeri konularda çalışmalar yapmak,

11.OSB’ler yararına, yurt içinde ve dışında araştırma-inceleme; iletişim ve etkileme faaliyetlerinde bulunmak,

12.Sanayinin temel unsuru olan OSB’lerin ve OSB sanayici ve işadamlarının sesi ve temsilcisi olmak.

 

Faaliyet alanları

Madde 4- Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterir:

 

 1. OSB’lerin idari, mali, hukuki ve teknik sorunlarının tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapar, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurar ve işbirliği sağlar, sorunların tespitine ve çözümüne yönelik kurullar ve standartlar oluşturur,
 2. OSB’lerde; altyapı yatırımları, enerji temini, çevre, atık su arıtma, geri dönüşüm tesisleri ve lojistik gibi alanlarda işbirliği olanakları geliştirir,
 3.  Yatırım ve üretim maliyetlerinde avantajlar elde edilmesine yönelik ortak mal ve hizmet tedarik mekanizmaları ve projeleri oluşturur,
 4.  “OSB Bilgi Sistemi ve Portalı, Veri Tabanı” oluşturur,
 5. Amaçlarını gerçekleştirmek için fon oluşturur,
 6. Test ve belgelendirme, iş sağlığı ve güvenliği, ar-ge ve yenilik, eğitim merkez ve enstitüleri kurar veya kuruluşuna iştirak edebilir,
 7. OSB sanayicisinin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki ve teknik alanda eğitim-öğretim veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, bunları destekler, orta öğretim ve yüksek öğretim öğrencilerine burs verebilir,
 8. OSB’lerde üretilen mal ve hizmetlerin, dünya pazarlarına açılımının yaygınlaştırılması ve hızlandırılması yönünde çaba gösterir, fuar, toplantı, seminer dâhil her türlü girişimde bulunur, işbirliği gerçekleştirir ve destekler,
 9. OSB’lerin birbirleriyle, katılımcılarıyla ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük, güven ve şeffaflık ilkesi ile hareket edilmesine yönelik çalışmalar yapabilir,
 10. OSB’lerin ve OSB sanayicilerinin, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları ya da özel kuruluşlardaki işlerinin takibine ve çözümüne yönelik faaliyetlerde bulunur,
 11.  OSB sanayicisinin uluslararası pazarlarda rekabet yeteneği kazanması için yabancı yatırımcılarla ortaklık yapmasına ve teknoloji transferi sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunabilir,
 12. Gelişmenin sosyal uzlaşma içinde gerçekleştirilmesi için; istihdam, eğitim, sosyal güvenlik ve çalışma koşullarının düzenlenmesi gibi alanlarda iş dünyasında düşünce ve hareket birliği yaratılması yönünde çalışmalar yapabilir ve yapılan çalışmalara katılabilir,
 13. Türkiye’nin özel koşullarını dikkate alarak, AB ile uyumlu, tutarlı, uygulanabilir, dinamik ve çeşitli alternatif öngörüleri içeren bir sanayi politikası oluşturulmasına yönelik çalışmalara katılabilir,
 14. Başta KOBİ’ler olmak üzere, sanayicinin/işletmelerin kamu kesimiyle yaptığı işlerde ve ilişkilerinde, işlem basamaklarının azaltılmasına, basitleştirilmesine, işletmeler üzerindeki idari maliyet yükünün azaltılmasına, yatırım ve üretim ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunabilir ve bu yönde yapılan çalışmalara katılabilir,
 15. Sanayinin ve ticaretin bilimsel ve teknolojik temellerini oluşturacak araştırma merkezlerinin kurulmasına katılabilir, teşvik ve yardım edebilir, bu işlerle uğraşan birliklerle işbirliği yapabilir,
 16. Sanayici ve iş adamları ile hizmet sektörü, bankacılık, mali sektör,  finans kuruluşları, eğitim kurumları, sendikalar, mahalli idareler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar; ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlar ile aynı amaç ve ilkeler doğrultusunda iletişim kurar ve işbirliği yapar, birlikte projeler hazırlayabilir ve yürütebilir,
 17. Üyesi OSB’lerdeki sanayicilerin uluslararası platformlarda tanıtılması ve ilişkilerinin güçlendirilmesi amacı ile önemli dış pazarlarda ve ticari organizasyonlarda temsilcilikler açabilir, aynı veya benzer amaçlarla kurulmuş kuruluşların üye olduğu uluslararası organizasyonlara üye olabilir,
 18. Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde yurtiçinde ve yurtdışında ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslar kurabilir, sanayicilerin görüş ve önerilerini yansıtabilir,
 19. Türk sanayicilerinin ve sanayici örgütlerinin çeşitli konulardaki görüş ve önerilerini ilgili karar mercilerine duyurur, kabul görmesi için temaslarda ve etkileme faaliyetlerinde bulunur,
 20. Derneğin amaç ve faaliyetlerini, ülke gündeminde bulunan ekonomik ve sosyal konularda oluşturacağı görüşlerini, kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür, elektronik ortam vb. yayın araçlarından yararlanır ve gerektiğinde yayınlar hazırlar; toplantılar, seminerler, kongreler ve konferanslar düzenler ve enformasyon faaliyetlerinde bulunur,
 21. Amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, intifa dâhil her türlü üst hakkı tesis eder, kiralar, satar, kiraya verir veya işletebilir, sahip olduğu malları üzerinde rehin etme, ipotek verme dâhil her türlü ayni ve şahsi hak tasarrufunda bulunur, gerektiğinde sahibi olduğu varlıklar üzerinden krediler alır, leasing yoluyla mal edinme yoluna gidebilir,
 22.  Üyesi OSB’lerin yöneticilerine ve sanayicilere hizmet amacıyla lokal, okuma salonu, her türlü bilişim ve iletişim alt yapısına sahip dinlenme, konaklama ve iş takibi evi açar veya bu amaçla sözleşmeler yapar, hizmet satın alabilir,
 23. Amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek için gerektiğinde enstitü, vakıf ve iktisadi işletmeler kurabilir, kurulu şirketlere veya şirket kuruluşlarına iştirak edebilir,
 24. Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi, ülke ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunur, bu amaçla ulusal veya uluslararası proje hazırlar, uygular, yapılacak ve yapılmış olan projelere sosyal ortak olur,
 25. Uluslararası ilişkilere önem verir; kurumsal, sektörel, ulusal ve uluslararası düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır, bu amaçla hibe programlarından ve fonlarından yararlanmak için projeler hazırlayabilir, hazırlanmış ve hazırlanacak projelere destek verebilir ve bu projelerin uygulanmasında görev alabilir, amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlarından yararlanabilir,
 26. Her türlü bilimsel, toplumsal, kültürel, sanatsal, popüler, teknik, sportif toplantılar ve geziler düzenleyebilir ve bunları destekleyebilir, bu amaçlara hizmet etmek için projeler hazırlayabilir, hazırlanmış olan projelere sosyal ortak olabilir, hibe programlarından yararlanabilir, sosyal yararı olan çalışmalara öncülük eder ve yardım eder; araştırma, inceleme, etütler vb. çalışmaları yapabilir,
 27. Yardım ve bağış alır ve verir; koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,
 28. Faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler açabilir.

 

Kurucular

Madde 5- Derneğin kurucu üyelerinin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile Tüzel kişiliği temsille yetkili kişilerin adı, soyadı, meslek ve sanatları, ikametgâhları ve uyrukları ekli listede belirtilmiştir.

 

Yasaklar

Madde 6- Dernek, Dernekler Kanunu ve diğer düzenlemelerin yasakladığı tüm faaliyetlerden kaçınır.

 

Üye olma

Madde 7-   Derneğin iki türlü üyesi vardır:

 1. Asıl üye
 2. Onursal üye

 

Üye olmanın şatları ve üyeliğe kabul

Madde 8-

 1. “.“Derneğe asıl üye olabilmek için; 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanuna göre tüzel kişilik kazanmış olması gerekir. Derneğe üye olmak için OSB yönetim kurulunca karar verilmiş olması gerekir. OSB’ler,  Dernekte yönetim kurulu başkanı veya görevlendirilecek yönetim kurulu üyesi, aracılığıyla temsil edilir.”
 2. Derneğe üye olmak isteyen tüzel kişiler üyelik kararları ile birlikte temsilcisinin ismini belirterek temsilcilerine ait belgeleri ve giriş aidatını ödediğine ilişkin belgeyi, dolduracağı “Üye Giriş Formu”na ekleyerek üye olmak için başvurur. Yönetim Kurulu 30 gün içerisinde, aday üyenin talebini değerlendirerek oy çokluğuyla karar verir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.
 3.  OSB temsilcisi, Dernek yönetim kurulu başkanı veya yönetim yahut denetleme kurulu üyesinin, temsil ettiği OSB’deki görevi sona erdiğinde, Dernekteki temsilcilik ve buna bağlı olarak yönetim kurulu veya denetleme kurulu üyeliği de kendiliğinden sona erer. Dernekteki temsilciği sona eren üyenin yerine, OSB’nin yeni yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulunun bir üyesi temsilci olarak bildirilir.

 

Onursal üyelik

Madde 9-

 1. Ülkenin sanayileşmesinde, OSB’lerin sorunlarının çözümünde, sınaî ar-ge ve benzeri alanlarda, yurt içinde ve yurt dışında üstün yararlılıklar göstermiş olan veya Derneğe önemli yardımları ve hizmeti geçmiş bulunan gerçek veya tüzel kişiler, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararıyla “Onursal Üyeliğe” kabul edilir.
 2. Sanayi ve Ticaret Bakanı, TUBİTAK Başkanı, KOSGEB Başkanı, TSE Başkanı, TÜRKAK Başkanı, Türk Patent Enstitüsü Başkanı, TOBB Başkanı, OSBÜK Başkanı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Kalite Derneği Başkanı ve OSBDER önceki başkanları istekleri halinde Derneğin doğal onursal üyeleridir.
 3. Onursal üyeler oy hakkı olmaksızın Genel Kurula katılıp söz alabilir, görüşlerini açıklayabilir ve önerilerde bulunabilirler. Aidat ödemeleri isteklerine bağlıdır, organlarda görev alamazlar.
 4. Derneğe üye olmaları Dernekler Kanuna göre izne bağlı olanların; yetkili kurullarından, bakanlıklarından veya makamlarından aldıkları izni başvurularına eklemeleri zorunludur.           

 

            Üyelikten çıkarılma

            Madde 10-

 1. Aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile üyelik kaydı silinir:
  1. Üyelik koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması veya yitirilmiş olması,
  2. Aidat borcunun ödenmesi için yazılı bildirim almış olmasına rağmen, verilen sürede ödenmemesi,
  3. Üye OSB yöneticilerinin, Derneğin amaçlarına ve faaliyetlerine aykırı tutum ve davranışlarının süreklilik kazanması,
  4. Dernek yöneticilerinin yetki ve görevlerini yerine getirmesinde güçlük çıkarılması, sakıncalı tutum ve davranışlarla Derneğe ve OSB’lere zarar verilmesi.
 2. (c) ve (d) bentlerinde belirtilen nedenlerle üyelikten çıkarmada; Onur Kurulunun görüşü ve Üye OSB temsilcisinin veya vekilinin yazılı ya da sözlü savunması alınmadan, üyelikten sürekli çıkarmaya karar verilemez. Yönetim Kurulu, Onur Kurulu görüş bildirinceye kadar, çıkarılması istenen üyenin, dernek çalışmalarına ve organların toplantılarına katılmasını yasaklayabilir.
 3. Üyelikten kesin çıkarılma kararı verilen üye, karara karşı ilk toplanacak Genel Kurula yazılı olarak itiraz edilebilir. Genel Kurul, itiraz üzerine konuyu gündeme alıp görüşmek zorundadır. İtiraz okunur, gerekirse çıkarılan üyenin temsilcisi dinlenir. Genel Kurulun kararı kesindir.

 

            Üyelikten Çıkma

Madde 11-  Her üye önceden yazıyla bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden çıkabilir. Dernekten çıkan üye, ayrılma tarihine kadar ödenti borçlarından sorumludur. Bu yolla ayrılanlar üyelik için yeniden başvurduklarında tüzüğün 8, 9 ve 10. maddeleri yeniden göz önünde tutulur.

 

Derneğin organları
Madde 12-  Dernek aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Onur Kurulu
d) Denetleme Kurulu
 

Genel Kurul

Madde 13-

 

 1. Genel Kurul, Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur ve üç yılda bir Mayıs ayında toplanır.
 2. Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut üyelerin en az 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun talebi veya üyelerin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerin temsilcilerinden birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Hâkimi, Dernek üyeleri temsilcileri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir..
 3. Çağrı Usulü: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 1. Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak, ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

 

 1. Karar yeter sayısı ve oylama usulü; Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshine ilişkin kararlar, toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile alınır. Oylamalar açık veya gizli yapılabilir. Açık oylamada Genel Kurul Başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır. Gizli oylama, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş oy pusulalarının, mühürlenmiş zarfa konularak oluşturulan oy sandığına atılması ve oylama sonucunun açık sayımı ile yapılır.
 2. Toplantının yapılış usulü: Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve mahalde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederek, toplantı yerine girerler..
 3. Toplantı için yukarıda belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve bir yazman üyeden oluşan 3 kişilik genel kurul divanı seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir.
 4. Yazman üye toplantı tutanağını düzenler, tutanak divan üyeleri tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.
 5. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların, emredici hükümler hariç, gündeme alınması zorunludur.

 

Genel Kurul temsilcileri

Madde 14- Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

 

Genel Kurulun görev ve yetkileri

Madde 15-  Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Dernek organlarını seçmek,
 2. Dernek Tüzüğünü değiştirmek, 
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim ve Denetim Kurulunu ibra etmek, ibra edilmeyen Kurullar hakkında dava açılıp açılmayacağı konusunda karar vermek,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek, bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 5. Üye aidatları, üye giriş aidatları ve katılma paylarını belirlemek,
 6. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınmasına, mevcut taşınmaz malların satılmasına veya taşınmazlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi hak tesisine karar vermek yahut bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 7. Derneğin federasyona katılmasına veya ayrılmasına karar vermek, federasyon delegelerini seçmek
 8. Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılmasına yahut ayrılmasına karar vermek,
 9. Derneğin feshedilmesine karar vermek,
 10. İhraç kararlarını ve itirazları görüşmek ve karara bağlamak,
 11. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yapmak ve gerekli kararları vermek,
 12. Yukarıda sayılmayan ve açıkça başka bir organa verilmemiş diğer konuları karara bağlamak.

 

 

 

 

Yönetim Kurulu

Madde 16- Yönetim Kurulu, Genel Kurulun Dernek asıl üyeleri arasından üç yıl için seçeceği 7(yedi) asıl ve 7(yedi) yedek üyeden oluşur. Süresi sona eren üye yeniden aday olabilir ve seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri, seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından açık oyla üç yıl için Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sayman üye seçer. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Dernek Başkanıdır.

 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

Madde 17-  Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Genel Kurulca alınan kararları ve yapılan seçim sonuçlarını üyelere duyurmak, 
 2. Derneği temsil etmek ya da bu hususta üyelerin birine veya birkaçına yahut Genel Sekretere yetki vermek, gerektiğinde derneğe vekil tutulmasına karar vermek,
 3. Üyeliğe almaya, üyelikten çıkarılmayı onur kuruluna önermeye, karar vermek,
 4. Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak, bilânçosunu ve gelir-gider tablosunu ve tahmini bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
 5. Dernek bütçesinde bölümler ve maddeler açmak, gelirleri kabul edip giderleri onaylamak,
 6. Bütçe doğrultusunda üye aidatları, üye giriş aidatı ve katılma paylarını toplamak,
 7. Derneğin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
 8. Yıllık çalışma programını ve eylem planını hazırlamak ve uygulamak,
 9. Genel Kurulu toplantıya çağırmak, Genel Kurul, Denetleme ve Onur Kurulları kararlarını yerine getirmek,
 10. Dernek personelini atamak, çalışma şartlarını belirlemek ve ücretlerini saptamak,
 11. Borçlanma ve kefalet için yükümlülük altına girmeye karar vermek, yayınlanacak dergi, eser ve yapılacak araştırmaları seçmek,
 12. Başkanı, Başkan Yardımcısını ve Sayman üyeyi seçmek,
 13. Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasını, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasını ve ayrılmasını Genel Kurulun onayına sunmak,
 14. Derneğin ihtiyacı olan her türlü taşınır mal ve hizmetleri satın almak, taşınmazları kiralamak, Genel Kuruldan taşınmaz satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yetki almak, vakıf ve iktisadi işletme kurmak
 15. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak, yetkileri kullanmak, Genel Kurulca verilmiş ödevleri yerine getirmek,
 16. Başka organlara verilmemiş diğer görevleri yapmak,
 17. Gerektiğinde görevlerinden bir kısmını Başkana, üyelere veya Genel Sekretere devretmek.

 

           Denetleme Kurulu

           Madde 18-

 1. Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna seçilen kişiler denetim kuruluna seçilemez. Denetleme Kurulu üyeleri, tek tek veya heyet halinde her zaman dernek iş ve işlemlerini, belgelerini ve defterlerini inceleyebilirler. Denetim görevi bir yılı geçmeyen aralıklarla yapılır. Sonuçlar bir rapor halinde, Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunulur. Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasına karar verir ve Yönetim Kurulundan Genel Kurulu toplantıya çağırmasını ister.
 2. Yönetim Kurulu kendilerinden istenilen bilgi, belge ve defterleri Denetleme Kurulu üyelerinin tetkikine sunmakla mükelleftir.

 

 

İç Denetim

Madde 19-Derneğin merkezinde iç denetim; Denetleme Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu, uzman kişiler görevlendirerek kendi adına özel ve geçici denetim yaptırabilir.

 

Onur Kurulu

Madde 20-

 1. Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen 3(üç) asıl ve 3(üç) yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan ve bir yazman üye seçer. Başkanın çağrısı ile toplanır. Toplantı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlarda aynı sayı ile alınır. Üyelikte boşalma durumunda yedek üye kalan süreyi tamamlar.
 2. Onur Kurulu, üye OSB’ler ile temsilcilerinin Dernek Tüzüğüne aykırı tutum ve davranışları yahut dernek aleyhine faaliyette bulunmaları nedeniyle Yönetim Kurulunun disiplin işlemleri ile ilgili olarak gönderdiği dosyaları 30 gün içinde inceleyip: uyarı,  kınama veya sürekli olarak üyelikten çıkarma şeklindeki işlem talebine ait görüşünü bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir.  

 

            Komisyonlar, Enstitü ve Merkezler

            Madde 21-

 1. Dernek amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek, çalışmalarını daha verimli ve başarılı sonuca ulaştırmak üzere, Yönetim Kurulu kararıyla komisyonlar ve kurullar kurar ve kaldırır. Genel Kurul kararı ile araştırma enstitüsü, iş güvenliği ve işçi sağlığı merkezi, proje geliştirme, test ve belgelendirme merkezleri kurar. Komisyonlarda Dernek üyelerinin temsilcileri, sanayiciler ve diğer ilgili kişiler dışarıdan görevlendirilebilir.
 2. Komisyonların, enstitü ve merkezlerin çalışma usul ve esasları iç yönetmelikle düzenlenebilir. 

 

Temsil ve ilzam

Madde 22- Dernek tüzel kişiliğini temsil ve ilzama Yönetim Kurulu Başkanı yetkilidir. Başkan, Tüzük ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkileri kullanır ve Dernek çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlar. Derneği,  Başkan veya Başkan yardımcısının imzaları bağlar. Gerektiğinde üyelerden birine veya Genel Sekretere tek başına imza yetkisi verilebilir

           

            Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi

            Madde 23- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu tarafından Derneğin organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları İl Dernekler Müdürlüğüne yazı ile bildirilir.

 

            Derneğin gelirleri

Madde 24-

 1. Derneğin gelirleri şunlardır:
 1. Üye aidatları ve katılım payları,
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, panel, konferans, arama konferansı ve çalıştay, rehberlik ve danışmanlık gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 3. Derneğin nakit ve mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. Bağışlar ve yardımlar,
 5. İktisadi işletmelerinden elde edilecek gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuata uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 7. Diğer gelirler.

 

 1. Üyelik aidatı: Genel Kurulca, üye OSB’lerin mali yapısına ve üretime geçmiş işletme sayısına göre farklı olarak belirlenen üye OSB’lerin her ay ödeyeceği aidat miktarıdır. Genel Kurul ayrıca bazı üyeler yönünden üye aidatının ödenmesinin isteğe bağlı olmasına karar verebilir.

 

 1. Katlım payları: Derneğe taşınmaz mal satın alınması, iş takip ve dinlenme evi işletilmesi, araştırma enstitüsü ve merkezleri, proje geliştirme ve uygulama, pazar araştırmaları ve iş güvenliği, işçi sağlığı, test ve belgelendirme merkezleri kurulması, OSB Bilgi Sistemi kurulması ve OSB’ler için merkezi ortak mal ve hizmet satın alınması vb. işler için, Dernek Genel Kurulunca belirlenen, üye OSB’lerin ödeyeceği katılım payıdır.
 2. Genel Kurul, giriş aidatı alınmasına veya üye OSB’lerin mali yapıları ile üretime geçmiş işletme sayısına göre farklı giriş aidatı belirlenmesine veya alınmamasına karar verebilir.
 3. Genel Kurul, kuruluş sürecinde olan bazı OSB’lerden belirli süre üyelik aidatı alınmaması için Yönetim Kuruluna yetki verebilir. 

 

Derneğin defter ve evrakı

Madde 25-

 1. Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur:

 

 1. Üye kayıt defteri: Üye OSB’lerin unvanları ve ikametgâhları, Derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.
 2. Karar defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı, başkan ve üyelerce imzalanır.
 3. Gelen ve giden evrak defteri: Evrak defteri, gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
 4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 5. Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
 6. Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgeleri bu deftere kayıt edilir.
 1. Bu maddede sayılan defterler notere veya dernekler birimine tasdik ettirilir.
 2. İhtiyaç halinde Dernek başka defterler de tutabilir.

 

Gelir ve giderlerde usul

Madde 26-

 1. Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.     Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından            düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı        belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
 2. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı       ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile   dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar    yönetmelikte düzenlenir.
 3. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

 

Borçlanma Usulü

Madde 27- Dernek ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.

 

Tüzük değişikliği

Madde 28- Tüzük hükümleri, Genel Kurulca değiştirilir. Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin 2/3 ünün toplantıya katılması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse ikinci defa toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük, Genel Kurula katılanların 2/3 ünün oyu ile değiştirilir.

 

Fesih ve tasfiye

Madde 29-

 1.   Dernek Genel Kurulu her zaman, Derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar   verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse ikinci defa         toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
 2.   Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde en büyük mülki amire yazı        ile bildirilir. Dernek fesholduktan sonra Derneğin bütün para ve malları benzer    amaçla başka bir teşekküle veya vakfa devrolunur.
 3.   Bu işlemlere fesih, infisah ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

 

Tüzükte açıklık olmayan haller

Madde 30- Tüzükte açık hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ile Türk Madeni Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

İlk Yönetim ve Denetim Kurulu

Madde 31- İlk Genel Kurul toplantısına kadar, aşağıdaki kurucu üye temsilcileri Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu, Tüzük tebliğinden itibaren 6 ay içinde ilk Genel Kurulu toplantıya çağırır.

 

Yönetim Kurulu üyeleri:                     

1) Hilmi UĞURTAŞ (İzmir Atatürk OSB)        (Başkan)                      

2) Ömer SARIOĞLU (Çerkezköy OSB)           (Başkan Yardımcısı)    

3) Yücel GÜNGÖR (Gebze OSB)                     (Yazman)                      

4) Hüseyin Kutsi TUNCAY (Anadolu OSB)    (Sayman)

5) Şadi TÜRK (Başkent OSB)                           (Üye)

 

 Denetleme Kurulu üyeleri:

1) Ahmet Bülent BOZDOĞAN (İskenderun OSB)

2) İsmet ÇALIŞKAN (Sakarya I. OSB)

3) Ahmet Sezgi ERCEİŞ  (Bursa Hasanağa OSB)

 

 

 

KURUCU ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE TEMSİLCİLERİ

 

S.No

OSB’nin Unvanı

İkametgahı

Temsilcisinin adı ve soyadı

Uyr.

İkametgahı

1

Anadolu

Uzayçağı Cad. No : 12             Ostim / ANKARA

Hüseyin Kutsi TUNCAY

T.C.

Gazi Mah. Polatlı Cad. No:157 Yenimahalle / ANKARA

2

Başkent

Temelli Malıköy                            Polatlı / ANKARA

Şadi TÜRK

 

Nasuh Akar Mah. 1. Cad. 24. Sok. No:6 Balgat / ANKARA

3

Bursa Demirtaş

Mustafa Karaer Cad.  No:13         Demirtaş / BURSA

Fuat BURSALI

T.C.

Dikkaldırım Mah. Hat Cad. Heybetli Sok. No:5/4 Osmangazi / BURSA

4

Bursa Hasanağa

Hasanağa OSB Cad. No:13

Nilüfer / BURSA

Ahmet Sezgi ERCEİŞ

 

Cumhuriyet Mah. Yağmur Sok. CESA Sit. C Blok No:6 Nilüfer / BURSA

5

Çerkezköy

Otogar Yanı Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Ömer SARIOĞLU

T.C.

Cumhuriyet Mah. Çağlayan Sk. Tepe Emlak Konutları Sit. B-03 Apt. No:B03/20 Çerkezköy TEKİRDAĞ

6

Dudullu

3. Cadde No:18/2 34776
Esenşehir / İSTANBUL

Bahri Murat ÖNAY

T.C.

Esenşehir Mah. Öykü Sok. No:13/3 Ümraniye / İSTANBUL

7

Gebze

GOSB Yönetim Merkezi, 41480 Gebze / KOCAELİ

Yücel GÜNGÖR

T.C.

Kordonboyu Mah. Neyzen Tevfik Cad. 129 Pal. Si. H Blok No:29/7 Kartal / İSTANBUL

8

İçel Tarsus

Nacarlı Köyü Mevkii PK:10 Huzurkent   Tarsus / İÇEL

Şerafettin AŞUT

T.C.

Mezitli Kasabası 19. Sok. Alden Sit. C Blok No:1-C D:25 Mersin / İÇEL

9

İskenderun

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İskenderun / HATAY

Ahmet Bülent BOZDOĞAN

T.C.

Yunusemre Mah. 309/11 Sok. No:13 İskenderun / HATAY

10

İzmir Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No 42 35620 Çiğli / İZMİR

 

Hilmi UĞURTAŞ

T.C.

Atatürk OSB 10006 Sok. No:54 Çiğli / İZMİR

11

Sakarya I.

Ş. Onbaşı Zekeriya Gözyuman Cad. No : 57 Hanlı / SAKARYA

İsmet ÇALIŞKAN

T.C.

Serdivan Esentepe Mah. Esenkent Sit. No:9 SAKARYA