KURUMSAL

Hakkımızda

Ortak çıkarlarımızı gözetmek ve problemlerimize çözümler aramak.

Ülke kalkınmasında önemli görevler yüklenmiş olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) 19. asrın sonlarına doğru ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ile ABD’de uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye’de ise, OSB uygulaması planlı ekonomi döneminde ilk olarak 1962’de Bursa’da başlamıştır. OSB’ler, kapsamlı planlar dahilinde elektrik, su, doğalgaz vs altyapı hizmetlerinin sağlandığı arazi parçalarının beraberce yararlanabilecekleri diğer hizmetlerle birlikte girişimcilerin yararına sunulduğu organizasyonlardır. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu değişiklik çalışmaları sürecinde ortaya çıkan ilişkiler, olanaklar ve sınırlamaların topluca değerlendirilmesi sonucu bizler salt sanayici kimliklerimizden dolayı ortak çıkarlarımızı gözetmek ve problemlerimize çözümler aramak amacıyla Organize Sanayi Bölgeleri Platformu Derneğini (OSBDER) kurmuş bulunmaktayız.

OSBDER, üye OSB’lerin ortak sorunlarına çözüm aramak, onların başarılarının artması için gerekli olabilecek araştırmalar yapmak, değişen ve gelişen ülke ve dünya koşullarında yapılan ve yapılması gereken idari, mali, hukuki düzenlemelere görüş oluşturmak ve çeşitli konularda destek hizmetler verebilmek üzere kurulmuştur. OSBDER olarak vizyonumuz, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın, ulusal rekabet yeteneğini geliştirmenin, planlı sanayileşmenin ve ulusal sanayinin temel dinamiği olan OSB’lerin ve OSB’lerde bulunan sanayici ve işadamlarının; tüm ilgili tarafların ve kamuoyunun takdir ve kabulünü kazanarak ortak sesi ve temsilcisi olmak.

Temel Hedeflerimiz

 • * OSB’leri temsil etmek ve sözcüsü olmak.
 • * Üyeleri OSB’ler arasında etkin iletişim ve işbirliği sağlamak.
 • * OSB’lerin menfaatleri doğrultusunda zamanında aksiyonda ve etkileşim faaliyetlerinde bulunmak.
 • * OSB’lerin ortak ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşma sağlamak.
 • * OSB’lerde kurulmuş veya kurulacak olan işletmelerin, orta ve ileri teknoloji dayanan, katma değeri yüksek ve çevreye duyarlı ürün üretmelerine, daha verimli ve rasyonel üretim ortamında çalışmasına yardımcı olmak.
 • * Sürekli ve uzun dönemli refahın ve sosyal güvenliğin sağlanabilmesi için OSB sanayicilerinin yatırım yeteneklerini ve dolayısıyla ülke ekonomisini güçlendirici çalışmalar yapmak ve bu doğrultuda çalışma barışının korunmasına katılmak.
 • * Yatırımları OSB’lere yönlendirmesine ve OSB’lerde yatırım ortamının iyileştirmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • * Yerli sınai ürün kullanımını yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunmak.
 • * OSB’ler ve OSB sanayicilerinin imajı konusunda toplumu sürekli bilinçlendirmeye yönelik etkileme faaliyetleri yapmak.
 • * Yenlikçilik ve Ar-Ge, iş geliştirme, sertifikasyon, test ve belgelendirmede, eğitim ve uluslararası işbirliği konularında yönlendirmeler yapmak.
 • * Sanayiye yönelik veri ve bilgi toplamak, değerlendirmek ve sanayicilerin istifadesine sunmak, bu amaçla bilgi bankası oluşturmak.
 • * OSB sanayicilerinin küresel rekabet gücünü artırmak için faaliyetlerde bulunmak.
 • * Pazara yönelik stratejik araştırma çalışmaları yapmak.
 • * Sektörler, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve sanayi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, diğer kuruluşlarla işbirliği sağlamak.
 • * Ülkemizin, OSB’lerin ve çalışanlarının ortak yararları doğrultusunda çalışma huzurunu sürekli kılma ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunmak.