KURUMSAL

Osb'lerin kamulaştırma işlemlerine ilişkin anayasa mahkemesi kararı

Osb'lerin kamulaştırma işlemlerine ilişkin anayasa mahkemesi kararı

Anayasa Mahkemesinin (AYM), Organize Sanayi Bölgelerine(OSB) ; 4.7.2012 günlü, 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 20. maddesiyle değiştirilen 5. Maddes..

Anayasa Mahkemesinin (AYM), Organize Sanayi Bölgelerine(OSB) ; 4.7.2012 günlü, 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 20. maddesiyle değiştirilen 5. Maddesinin ile 6353 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle eklenen geçici 11. maddesinin, Anayasa’nın 2., 6., 35. ve 46. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına 28 Aralık 2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu düzenlemeye göre ; 

4562 sayılı Kanun’un itiraz konusu kurallar olan 5. ve geçici 11. maddeleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
Eski Madde
“Madde 5- OSB, müteşebbis heyetin başvurusu üzerine Bakanlıkça verilen kamu yararı kararı ve sınırları belirlenmiş yetki çerçevesinde kamulaştırma işlemleri yapabilen veya yaptırabilen bir özel hukuk tüzel kişiliğidir. 

Arazinin mülkiyetinin edinilmesinde yapılan masraflar ile arazi bedeli ödeme yükümlülüğü OSB tüzel kişiliğine aittir. 

Yeni Düzenlenen Madde 

Madde 5 – (Değişik: 4/7/2012-6353/20 md.) 

OSB, müteşebbis heyetin başvurusu üzerine Bakanlıkça verilen kamu yararı kararı ve sınırları belirlenmiş yetki çerçevesinde kamulaştırma işlemleri …… (1) yaptırabilen bir özel hukuk tüzel kişiliğidir. Arazinin mülkiyetinin edinilmesinde yapılan masraflar ile arazi bedeli ödeme yükümlülüğü OSB tüzel kişiliğine aittir. 

Eski Madde 

Geçici Madde 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça verilen kamu yararı kararlarının uygulanmasına yönelik olarak Organize Sanayi Bölgeleri tarafından tesis edilen kamulaştırma işlemleri bu Kanunun 5 inci maddesi kapsamında kabul edilir.” 

Yeni Düzenlenen Hali 

Geçici Madde 11- (Ek: 4/7/2012-6353/21 md.) Anayasa Mahkemesi Kararı ile MÜLGA 

Bu maddenin “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça verilen kamu yararı kararlarının uygulanmasına yönelik olarak Organize Sanayi Bölgeleri tarafından tesis edilen kamulaştırma işlemleri bu Kanunun 5 inci maddesi kapsamında kabul edilir.” şeklindeki hükmü; Anayasa Mahkemesi’nin 31/10/2013 tarihli ve E.: 2013/49, Karar: 2013/125 sayılı Resmi Gazetenin 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı nüshasında yayınlanan Kararı ile iptal edilmiştir. 

EK: 28 Aralık 2013 tarih ve 28865 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı.